What’s the name of the current Dalai Lama?

Question: What’s the name of the current Dalai Lama?

Options:

Thubten Wangcheng
Tenzin Gyatso
Gendun Drup
Li Keqiang

Correct answer:

Tenzin Gyatso


Leave a Reply